راه حل های سنتی را فراموش کنید
آیا پیچیدگی روابط و معاملات امروز شما قابل مقایسه با گذشته است؟ آیا خدمات حقوقی که در مقابل این پیچیدگی ها ارائه می شوند متناسب با دغدغه های امروز شماست؟
آمارها نشان میدهد که بیشترین مشکلات حقوقی بعلت عدم رشد علمی و کیفی خدماتی است که در ایران ارائه می شوند. شرکت شما نیازمند راهکارهایی از جنس علوم نوین حقوق است که این مشکلات را می شناسد و نحوه ی مدیریت آنها را نیز تبیین کرده است. کارآمدی این راهکارها در مقابله با معضلاتی که معمولاً شرکت ها با آنها مواجه هستند، نمود بیشتری نیز پیدا می کند.
آنچه که بهارفرد درخصوص شرکت ها بعنوان خدمات نوین حقوقی ارائه می دهد، کاملاً منطبق بر نیازهای روز، انحصاری، نو و تکامل یافته می باشد که دلیل آن نیز این است که خدمات مزبور با یکدیگر تلفیق یافته و آنچه حاصل می شود ابزاری بسیار قدرتمند است که تمامی نیازهای یک شرکت گسترده ی بین المللی و یا یک شرکت نوپا را پوشش میدهد.

شرکت هایی که فعالیت بین المللی دارند
برای شرکت هایی که فعالیت و یا چشم انداز بین المللی دارند بسیار اهمیت دارد که در رفتار و روابط حقوقی خود نیز استانداردهای بین المللی را رعایت کنند. استانداردهایی که شاید در ایران کمتر به آن توجه شده می شود اما الگوهایی هستند که سال های سال است در این کشورها بعنوان یک رویه معمول مورد استفاده قرار می گیرد و عدم پیروی از آنها نقطه ضعف بزرگی است که منجر به خارج ماندن شرکت از تجارت دنیای امروز می شود.
همچنین شرکت ها به یک رایزن حقوقی مسلط به استانداردهای مزبور علاوه بر مدیران بازرگانی خود نیاز دارند تا بتنظیم روابط حقوقی خود در سطح بین الملل بپردازند. خدماتی که بهارفرد برای این چنین شرکت هایی ارائه می دهد، تحت عنوان از صفر تا صد شناخته می شود. بهارفرد قراردادهای بین الملی شما را از ابتدائی ترین مراحل مدیریت و تا پایان و اجرای صد در صدی قرارداد ادامه میدهد و همچنین در این راه با اتکاء به خدمات پرداخت امن، بخش های مالی قرارداد شمارا نیز مدیریت خواهد کرد.